Informacje o FIRMIE

Firma GOC Sp. z o. o. specjalizuje się w doradztwie unijnym skierowanym w  do przedsiębiorców.

GOC Sp. z o. o.

Firma GOC Sp. z o. o. specjalizuje się w doradztwie unijnym skierowanym w szczególności do przedsiębiorców i rolników.

Doradztwo obejmuje cały proces przygotowujący podmiot do inwestycji. Firma doradza w zakresie założenia działalności gospodarczej jak również w późniejszym okresie na etapie pozyskiwania niezbędnych dokumentów aby rozpocząć inwestycję. Kolejnym etapem doradztwa jest przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami. Firma Step GOC sp. z o.o. przygotowuje również dokumentację niezbędną do podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji. Końcowym etapem usługi doradczej jest rozliczenie inwestycji aż do otrzymania refundacji poniesionych wydatków. Jest to najtrudniejszy etap w wykorzystaniu środków unijnych ponieważ szczegółowe przepisy dotyczące rozliczania inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych wymagają od beneficjentów znajomości nie tylko przepisów polskich ale również unijnych. Dlatego oferta firmy GOC sp. z o.o. obejmuje również ten etap realizacji projektu. 

Cel i misja firmy GOC Sp. z o. o.
Sprawdź co jest dla nas najważniejsze.

Cel firmy

Celem firmy GOC Sp. z o. o. jest profesjonalne doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych, pomoc podmiotom w pozyskaniu środków finansowych na realizację wizji rozwoju swoich przedsiębiorstw, ciągły rozwój firmy poprzez poszerzanie oferty o inwestycje w odnawialne źródła energii.

Misja firmy

Misją firmy GOC Sp. z o. o. jest oferowanie kompleksowych usług doradztwa unijnego, które pozwalają na skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje.

Informacje O MNIE

Pochodzę z Goleniowa gdzie ukończyłam Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Jestem absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na Uniwersytecie Szczecińskim i posiadam tytuł magistra ekonomii. Na tym samym Wydziale ukończyłam Studia Doktoranckie w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw.

Ukończyłam również Studia Podyplomowe o specjalności Doradztwo i Rachunkowość Podatkowa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiadam certyfikat księgowego pierwszego stopnia wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

Specjalizuję się w przygotowywaniu projektów z zakresu ochrony środowiska oraz projektach innowacyjnych. Prosta droga do zdobycia dofinansowania z Unii Europejskiej.

GOC Sp. z o. o. PUBLIKACJE

Jestem współautorką publikacji na temat procedur rozliczania projektów współfinasowanych z Funduszy Unijnych pt. „Fundusze Unijne 2007 – 2013. Jak rozumieć procedury – zasady rozliczania i sprawozdawczości projektów” wydane przez wydawnictwo CEDEWU.

  • Ja­kie nor­my praw­ne obo­wią­zu­ją w za­kre­sie za­sad roz­li­cza­nia i spra­woz­daw­czo­ści pro­jek­tów?
  • Jak i gdzie od­na­leźć prze­pi­sy pra­wa, a na­stęp­nie jak je za­sto­so­wać?
  • Ja­kie czyn­no­ści na­le­ży wy­ko­nać by pra­wi­dło­wo roz­li­czyć pro­jekt?
  • Do ja­kich in­sty­tu­cji na­le­ży się zwró­cić, aby otrzy­mać po­trzeb­ne wy­tycz­ne do roz­li­cze­nia pro­jek­tu?
  • Ja­kie dru­ki i jak na­le­ży wy­peł­nić, by je pra­wi­dło­wo zło­żyć w in­sty­tu­cji od­po­wia­da­ją­cej za za­rzą­dza­nie pro­jek­tem?
  • Ja­kie są eta­py roz­li­cze­nia i spra­woz­daw­czo­ści pro­jek­tów?
  • Cze­go na­le­ży uni­kać i jak wy­peł­niać do­ku­men­ty, by ustrzec się błę­dów i ich kon­se­kwen­cji w za­kre­sie roz­li­cza­nia fun­du­szy unij­nych?

Książka składa z części ogólnej dotyczącej podstaw prawnych oraz zasad rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Publikacja zawiera praktyczne porady na temat kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów unijnych oraz sposobów rozliczania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje­wództwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar­ka na lata 2007-2013. W książce zawarte są również informacje na temat zasad ewidencjonowania wy­datków w ramach realizowanych projektów oraz polityki rachunkowości projektu przystosowanej do celów sprawozdawczych. Każdy z programów został opisany w osobnych rozdziałach co w znaczny sposób ułatwia korzystanie w poradnika. W każdym z nich opisano procedurę wnioskowania o płat­ność, przedstawiono przykładowy wniosek o płatność wraz ze zbiorem najczęst­szych błędów pojawiających się we wnioskach o płatność. Każdy z rozdziałów za­wiera informacje na temat kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych programów oraz procedur kontroli projektów.

W 2014 roku planowana jest kolejna publikacja dotycząca Programów z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020

Uzyskane REFERENCJE

„Budowa morskiego i kolejowego dostępu do głębokowodnego terminalu kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu ”.
Wniosek o został złożony do programu EU Connecting Europe Facility (CEF) 2021-2027.
„Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.
Wniosek o został złożony do programu EU Connecting Europe Facility (CEF) 2021-2027.
„Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap I, II, i III”.
Projekty otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania 6 845 987,08 zł.
„Węzeł przesiadkowy Głębokie”.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania 39 663 169,80 zł
„Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania 171 246 591,05 zł
„Uzyskanie ochrony patentowej w zakresie innowacyjnych produktów do aplikacji substancji farmakologicznych w firmie Copernicus sp. z o.o.”.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Patent Plus z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wartość dofinansowania 127 100,00 zł

Umów spotkanie

Firma GOC Sp. z o. o. udziela porad w zakresie możliwości pozyskania dotacji ze środków unijnych w biurze firmy przy ul. Ignacego Mościckiego 10/6 w Szczecinie, Osiedle Harmonia Gumieńce. Dojazd do Biura od ul. Cukrowej za przejazdem kolejowym oraz od ul. Floriana Krygiera za rondem Hakena.

W celu umówienia się na spotkanie proszę o kontakt telefoniczny +48 604 642 414 lub kontakt drogą mailową.