AKTUALNOŚCI

Sprawdź najnowsze informacje
w firmie GOC Sp. z o. o.

Nowa PERSPEKTYWA

Programy nowej perspektywy 2021-2027

W ramach nowej perspektywy finansowania Polska otrzymała 66,4 mld euro na lata 2021-2027. Środki te będzie można zainwestować m.in. w:

 • Odporność i konkurencyjność gospodarki,
 • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
 • Transformacja cyfrowa,
 • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
 • Zielona, inteligentna mobilność. 

Programy Unijne 2021-2027

Cele Programu:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym

 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne

 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030

 • poprawę bezpieczeństwa transportu

 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia

 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym 

Cele Programu:

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;

 • wzrost konkurencyjności MŚP;

 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;

 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Cele Programu:

 • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,

 • zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego,

 • udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),

 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,

 • rozwój gospodarki poprzez zwiększenie ilości danych wysokiej jakości otwartych do ponownego wykorzystania,

 • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,

 • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa

Cele Programu:

 • Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (EFRR)

 • Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR)

 • Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR)

Cele Programu:

 • Jakościowy, innowacyjny rozwój gospodarki prowadzący do zwiększenia jej produktywności uwzględniający transformację cyfrową kraju i społeczeństwa

 • Zielona transformacja gospodarki oraz rozwój zielonej, inteligentnej mobilności

 • Wzrost kapitału społecznego i jakości życia, w szczególności poprzez zapewnienie poprawy stanu zdrowia obywateli oraz wyższej jakości edukacji i umiejętności dostosowanych do potrzeb nowoczesnej gospodarki

Priorytetem współpracy terytorialnej w ramach Europejskiej W<BR>spółpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2021-2027 będzie kształtowanie ponadgranicznych obszarów funkcjonalnych powiązanych gospodarczo, społecznie i komunikacyjnie z uwzględnieniem działań służących tworzeniu wspólnej sieci infrastruktury transportowej w obszarach granicznych. Obszary te powinny wspierać potencjał ludzki, środowiskowy, turystyczny, edukacyjny oraz kulturalny dla celów rozwojowych, a także przyczynić się do poprawy jakości życia, również poprzez działania w obszarze ochrony zdrowia. Służyć temu będzie wymiana know-how oraz promowanie gospodarki opartej na wiedzy i działań innowacyjnych zmierzających do podnoszenia konkurencyjności międzynarodowej.

W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 można uzyskać dofinansowanie na następujące działania:

 • Premie dla młodych rolników
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
 • Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem
 • Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
 • Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
 • Tworzenie grup i organizacji producentów
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
 • Rozwój usług rolniczych – rozwój przedsiębiorczości
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
 • Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
 • Leader
 • Scalanie gruntów